Kitap Cumhuriyeti bültenlerine abone olun, yeni çıkan kitapları ve gelişmeleri ilk siz duyun.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: Politika’nın Amacı ve Yürürlüğü

İKİNCİ BÖLÜM: Kanun’un Kapsamı ve Firmamızın Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenmesi

Firmamız Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların Sınıflandırılması

Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenmesi Usulü

Kişisel Veri Güvenliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

Veri Sahiplerinin Hakları

Hakların Kullanılması

BİRİNCİ BÖLÜM Politikanın Amacı ve Yürürlüğü

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır.

İşbu doküman (“Politika”), Firmamızın veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları, konularında bilgilendirmelidir.

İKİNCİ BÖLÜM Kanun’un Kapsamı ve Firmamızın Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi gereği kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, Birinci Bölüm’de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

a. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

Firmamız Kişisel Verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Firmamız aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

Madde uyarınca kişisel veriler,

Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, durumlarında veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda Bölüm 2.2.a’da belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır. Buna göre, kişisel veriler;

Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

3. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenmesi

1. Firmamız Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

2. Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenme Amaçları

Firmamız, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

Hukuk işlerinin takibi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

Firma çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Firma denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Firma dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Firma faaliyetlerinin firma prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Firma içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Firma operasyonlarının güvenliğinin temini

Firma yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

Firmanın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Firma üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

3. Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların Sınıflandırılması

Firmamız tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Firma yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Firmamız Tarafından İşlenmesi Usulü/p>

Firmamız, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Firmamız tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda Bölüm 2.2.a ve b’de detaylandırılan şartları karşılamadığı takdirde ise veri sahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Firmamız veri sahiplerini Kanun’un 10.maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Firmamız, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Firmamız, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Firmamız, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Firmamızın anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

5. Kişisel Veri Güvenliği

Firmamız, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Firmamız tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:

İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması

Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi

Firma içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Firma ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması

Firma içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması

Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi

Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

1. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

2. Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu'nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile KIKKONAKLAR MAH. 316. CAD. 347. SOK. NEW ANKA RESİDENCE 7-15 adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak bilgi@kitapcumhuriyeti.net adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Firmamız’a daha önce bildirilen ve Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Firmamız tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Firmamız, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak Firmamız tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Firmamız bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.